Oslo, desember 2021

Forsikringsvilkår – og premie 2022

Forsikringspremien endres for 2022 ikke med mer enn den prosentvise økningen i folketrygdens grunnbeløp. Dette gjør at premiene fortsetter å være lave og at Sykeavbruddskassen beholder det gunstige forholdet mellom nivået på ytelsene og premiene.

Nye satser for hver enkelt forsikringsklasse fremkommer av forsikringsvilkårene for 2022 som finnes under arkfanen «Forsikring» på hjemmesiden.

At premienivået er gunstig understøttes av at det ikke er foretatt særlige økninger selv om erstatningsutbetalingene over de siste årene har økt.

For å bevare en god og treffsikker forsikringsordning er det foretatt gjennomgang og endring i forsikringsvilkårene for 2022. Det er hyggelig i denne sammenheng å kunne informere om at forsikringene er gjort gunstigere ved at begrensninger i rett til ytelser er gjort mindre strenge enn i vilkårene for 2021. Endringene er omtalt i vedlegget til dette brevet.

I vår nettportal finner du full oversikt over dine forsikringsdokumenter og eventuelle skadeoppgjør. Sikker innlogging gjennomføres med Bank ID. For 2021 startet vi med elektronisk fakturering og dette fortsetter.

Vi arbeider hele tiden for å gjøre din hverdag enklere, og vi ønsker også i år å opplyse om at det nå er mulig å registrere faktura fra TGS som e-faktura i din nettbank. Dersom du har en regnskapsfører som tilbyr EHF-faktura, er dette en annen mulighet. Denne løsningen gir en automatisk kobling mellom premie-innbetalingen og ditt regnskapssystem. Mer informasjon om dette finner du på vår hjemmeside, www.sykeavbruddskassen.no/efaktura. Merk også at faktura vil være tilgjengelig i nettportalen.

Vi gjør oppmerksom på at det er anledning til å søke permisjoner og likevel beholde sitt medlemskap, for eksempel ved utdanning- og svangerskapspermisjoner. Under permisjonstiden gis det premiefritak. Selskapet minner også om at premien ikke er kjønns- eller aldersbestemt. Kompensasjon for inntektsbortfall ytes gjennom Sykehjelpsordningen som gjelder alle tannleger som har sin virksomhet i Norge, og tannlegene betaler ingen premie for denne.

Har du spørsmål om hvilken forsikringsklasse du bør forsikre deg i, kan du benytte vår veileder på hjemmesiden. Veilederen finner du under arkfanen «Forsikring». Dersom du har spørsmål, er det bare å kontakte oss.

Dersom det skulle være feil med din faktura eller forsikringsbevis, beklager vi dette. Vi ber da om at du kontakter oss slik at feilen kan korrigeres.

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes alle våre medlemmer!

Med vennlig hilsen
Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Lasse Sørensen
Daglig leder

Last ned redegjørelse for endringer i forsikringsvilkårene