Det innkalles herved til ordinær generalforsamling mandag 25. april 2022 kl. 20.00 på hotell Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen.

Alle medlemmer kan benytte muligheten til å gi fullmakt til dem som skal møte fra styret og administrativ ledelse slik som beskrevet i innkallingen.

Det er viktig at de av våre medlemmer som ønsker å møte på generalforsamling på forhånd og innen 20. april 2022 gir beskjed om at de vil møte på generalforsamlingen.

Agenda for den ordinære generalforsamlingen er som følger:
1. Valg av møteleder, medlemmer til undertegning av protokoll fra generalforsamlingen og referent
2. Fortegnelse over møtende medlemmer og representanter for medlemmer
3. Godkjennelse av innkalling og agenda
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
5. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse og § 3-1 i vedtektene
6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor, styre og valgkomite
7. Valg av nytt styre og ny valgkomité
8. Eventuelt

Om innsendelse av fullmakt med mer
Beskjed til May Bente Borgerud på e-post may.bente.borgerud@gabler.no eller post@sykeavbruddskassen.no dersom du ønsker å møte på generalforsamlingen må gis snarest og senest 20. april 2022.

Se den fullstendige innkallingen med saksdokumenter her.

Saksdokumenter:
Årsregnskap 2021
Revisjonsberetning