Sykeavbruddsforsikring i Sykeavbruddskassen

Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelsevirksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere som følge av tannleges sykdom eller skade.

Sykeavbruddskassens forsikring gir dekning med utgangspunkt i virksomhetens driftskostnader med fradrag av tannteknikerutgifter, andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdomsfravær, medlemmets egen lønn, avskrivninger, utgiftsførte investeringer og tap på fordringer.

Det er laget en veileder som vil hjelpe til å estimere ditt behov for forsikringer med utgangspunkt i tannhelsevirksomheten.

Inntektsforsikring i Sykehjelpsordningen

  • Sykehjelpsordningen for tannleger gir kompensasjon for bortfall av inntekt ved sykdom. Ordningen gjelder alle tannleger som utøver tannlegevirksomhet i Norge
  • Tannleger betaler ingen premie for denne ordningen. Den er gratis.
  • Det utbetales inntil 1/42 av Folketrygdens grunnbeløp per dag ved 100 % sykefravær. Satsen er kr. 2 413 per dag basert på grunnbeløpet (G) i folketrygden. G = kr. 101 351 per 1. mai 2020.
  • Inntektskompensasjonen fra Sykehjelpsordningen reduseres med refusjoner fra Folketrygden og arbeidsgiver. Total ytelse fra folketrygden og Sykehjelpsordningen for tannleger kan maksimalt utgjøre 12 G.
  • Inntektskompensasjonen utbetales i inntil 250 dager per år og skal maksimalt utgjøre 90 % av foregående års inntekt eller gjennomsnittet av siste 3 år.
  • Sykehjelpsordningen har et eget styre og administreres av Den norske tannlegeforening

Veileder

Enkeltpersonforetak
Dersom medlemmet organiserer sin tannhelsevirksomhet som et enkeltpersonforetak, utbetales ytelsen til medlemmet. Enkeltpersonforetakets driftskostnader fratrukket utgifter til tannteknikerkostnader og andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdom, legges til grunn ved beregning av forsikringsoppgjøret.

Aksjeselskap
Dersom tannlegen er ansatt i et aksjeselskap eller annen type foretak utbetales ytelsen til foretaket dersom foretaket og medlemmet ikke anmoder om noe annet. Beregningsgrunnlaget vil være tannlegens andel av foretakets driftskostnader fratrukket tannteknikerkostnader, andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdomsfravær, medlemmets egen lønn fra foretaket og andre fradrag som nevnt i forsikringsvilkårene.

Assistenttannlege eller tannlege med lignende samarbeidsforhold
(«Assistenttannlege»/oppdragstaker) organisert enten som et enkeltpersonselskap, aksjeselskap eller annen type foretak, har rett til ytelse betinget av at medlemmet er forpliktet til å bære en forholdsmessig andel av driftsutgifter i tannhelseklinikken som assistenttannlegen er tilknyttet, eller har egne driftsutgifter. Forpliktelsen, det vil si kostnadene, skal være dokumentert. Slike ytelser kan ikke overstige forpliktelsen til å dekke utgifter i tannhelseklinikken assistenttannlegen er tilknyttet med tillegg av egne faktiske utgifter.

Beregn ditt forsikringsbehov her:

Veileder 2022.xlsx

Forsikringspremie per klasse 2022

Ytelsessats av G pr dag Dagpengeklasse Dagsats (Ytelse pr dag) Ytelse pr 250 dager Forsikringspremie 2021
1,2 % I 1 277 319 197 5 318
1,5 % II 1 596 398 996 6 646
1,8 % III 1 915 478 796 7 976
2,1 % IV 2 234 558 595 9 306
2,4 % V 2 554 638 394 10 632
2,7 % VI 2 873 718 193 11 962
3,0 % VII 3 192 797 993 13 292
3,3 % VIII 3 511 877 792 14 620
3,6 % IX 3 830 957 591 15 951
3,9 % X 4 150 1 037 390 17 970
4,2 % XI 4 469 1 117 190 19 353
4,5 % XII 4 788 1 196 989 20 736
4,8 % XIII 5 107 1 276 788 22 119
5,1 % XIV 5 426 1 356 587 24 088
5,4 % XV 5 746 1 436 387 25 506
5,7 % XVI 6 065 1 516 186 26 922
6,0 % XVII 6 384 1 595 984 28 340
6,3 % XVIII 6 703 1 675 784 29 745
6,6 % XIX 7 022 1 755 584 31 140
6,9 % XX 7 342 1 835 383 32 589
7,2 % XXI 7 661 1 915 182 34 005

Ønsker du å endre forsikringsklasse?

Meld endring av forsikringsklasse her

Permisjon

Sykeavbruddskassen innvilger premiefritak ved permisjon i forbindelse med svangerskap eller etterutdannelse. Informasjon om tidsrom for start og antatt opphør av permisjonen sendes til post@sykeavbruddskassen.no. Vi ønsker at du gir oss tilbakemelding på epost når du er tilbake etter permisjon slik at ditt medlemskap i sykeavbruddskassen igjen blir aktivt.