Sykeavbruddsforsikring i Sykeavbruddskassen

Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelsevirksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere som følge av tannleges sykdom eller skade.

Sykeavbruddskassens forsikring gir dekning med utgangspunkt i virksomhetens driftskostnader med fradrag av tannteknikerutgifter, andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdomsfravær, medlemmets egen lønn, avskrivninger, utgiftsførte investeringer og tap på fordringer.

Det er laget en veileder som vil hjelpe til å estimere ditt behov for forsikringer med utgangspunkt i tannhelsevirksomheten.

Inntektsforsikring i Sykehjelpsordningen

  • Sykehjelpsordningen for tannleger gir kompensasjon for bortfall av inntekt ved sykdom. Ordningen gjelder alle tannleger som utøver tannlegevirksomhet i Norge
  • Tannleger betaler ingen premie for denne ordningen. Den er gratis.
  • Det utbetales inntil 1/42 av Folketrygdens grunnbeløp per dag ved 100 % sykefravær. Satsen er kr. 2 824,- per dag basert på grunnbeløpet (G) i folketrygden. G = kr. 118 620,- per 1. mai 2023.
  • Inntektskompensasjonen fra Sykehjelpsordningen reduseres med refusjoner fra Folketrygden og arbeidsgiver. Total ytelse fra folketrygden og Sykehjelpsordningen for tannleger kan maksimalt utgjøre 12 G.
  • Inntektskompensasjonen utbetales i inntil 250 dager per år og skal maksimalt utgjøre 90 % av foregående års inntekt eller gjennomsnittet av siste 3 år.
  • Sykehjelpsordningen har et eget styre og administreres av Den norske tannlegeforening

Veileder

Enkeltpersonforetak
Dersom medlemmet organiserer sin tannhelsevirksomhet som et enkeltpersonforetak, utbetales ytelsen til medlemmet. Enkeltpersonforetakets driftskostnader fratrukket utgifter til tannteknikerkostnader og andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdom, legges til grunn ved beregning av forsikringsoppgjøret.

Aksjeselskap
Dersom tannlegen er ansatt i et aksjeselskap eller annen type foretak utbetales ytelsen til foretaket dersom foretaket og medlemmet ikke anmoder om noe annet. Beregningsgrunnlaget vil være tannlegens andel av foretakets driftskostnader fratrukket tannteknikerkostnader, andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdomsfravær, medlemmets egen lønn fra foretaket og andre fradrag som nevnt i forsikringsvilkårene.

Assistenttannlege eller tannlege med lignende samarbeidsforhold
(«Assistenttannlege»/oppdragstaker) organisert enten som et enkeltpersonselskap, aksjeselskap eller annen type foretak, har rett til ytelse betinget av at medlemmet er forpliktet til å bære en forholdsmessig andel av driftsutgifter i tannhelseklinikken som assistenttannlegen er tilknyttet, eller har egne driftsutgifter. Forpliktelsen, det vil si kostnadene, skal være dokumentert. Slike ytelser kan ikke overstige forpliktelsen til å dekke utgifter i tannhelseklinikken assistenttannlegen er tilknyttet med tillegg av egne faktiske utgifter.

Beregn ditt forsikringsbehov her:

Veileder 2024.xlsx

Forsikringspremie per klasse 2024

Ytelsessats av G pr dag Dagpengeklasse Dagsats (Ytelse pr dag) Ytelse pr 250 dager Forsikringspremie 2024
1,2 % I 1 423 355 860 5 936
1,5 % II 1 779 444 825 7 418
1,8 % III 2 135 533 790 8 902
2,1 % IV 2 491 622 755 10 387
2,4 % V 2 847 711 720 11 867
2,7 % VI 3 203 800 685 13 351
3,0 % VII 3 559 889 650 14 835
3,3 % VIII 3 914 978 615 16 319
3,6 % IX 4 270 1 067 580 17 803
3,9 % X 4 626 1 156 545 20 056
4,2 % XI 4 982 1 245 510 21 601
4,5 % XII 5 338 1 334 475 23 144
4,8 % XIII 5 694 1 423 440 24 688
5,1 % XIV 6 050 1 512 405 26 885
5,4 % XV 6 405 1 601 370 28 468
5,7 % XVI 6 761 1 690 335 30 048
6,0 % XVII 7 117 1 779 300 31 631
6,3 % XVIII 7 473 1 868 265 33 200
6,6 % XIX 7 829 1 957 230 34 757
6,9 % XX 8 185 2 046 195 36 374
7,2 % XXI 8 541 2 135 160 37 955

Ønsker du å endre forsikringsklasse?

Meld endring av forsikringsklasse her

Permisjon

Sykeavbruddskassen innvilger premiefritak ved permisjon i forbindelse med svangerskap eller etterutdannelse. Informasjon om tidsrom for start og antatt opphør av permisjonen sendes til post@sykeavbruddskassen.no. Vi ønsker at du gir oss tilbakemelding på epost når du er tilbake etter permisjon slik at ditt medlemskap i sykeavbruddskassen igjen blir aktivt.