Sykeavbruddsforsikring i Sykeavbruddskassen

Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelsevirksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere som følge av tannleges sykdom eller skade.

Sykeavbruddskassens forsikring gir dekning med utgangspunkt i virksomhetens driftskostnader med fradrag av tannteknikerutgifter, andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdomsfravær, medlemmets egen lønn, avskrivninger, utgiftsførte investeringer og tap på fordringer.

Det er laget en veileder som vil hjelpe til å estimere ditt behov for forsikringer med utgangspunkt i tannhelsevirksomheten.

Inntektsforsikring i Sykehjelpsordningen

  • Sykehjelpsordningen for tannleger gir kompensasjon for bortfall av inntekt ved sykdom. Ordningen gjelder alle tannleger som utøver tannlegevirksomhet i Norge
  • Tannleger betaler ingen premie for denne ordningen. Den er gratis.
  • Det utbetales inntil 1/42 av Folketrygdens grunnbeløp per dag ved 100 % sykefravær. Satsen er kr. 2 413 per dag basert på grunnbeløpet (G) i folketrygden. G = kr. 101 351 per 1. mai 2020.
  • Inntektskompensasjonen fra Sykehjelpsordningen reduseres med refusjoner fra Folketrygden og arbeidsgiver. Total ytelse fra folketrygden og Sykehjelpsordningen for tannleger kan maksimalt utgjøre 12 G.
  • Inntektskompensasjonen utbetales i inntil 250 dager per år og skal maksimalt utgjøre 90 % av foregående års inntekt eller gjennomsnittet av siste 3 år.
  • Sykehjelpsordningen har et eget styre og administreres av Den norske tannlegeforening

Veileder

Enkeltpersonforetak
Dersom medlemmet organiserer sin tannhelsevirksomhet som et enkeltpersonforetak, utbetales ytelsen til medlemmet. Enkeltpersonforetakets driftskostnader fratrukket utgifter til tannteknikerkostnader og andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdom, legges til grunn ved beregning av forsikringsoppgjøret.

Aksjeselskap
Dersom tannlegen er ansatt i et aksjeselskap eller annen type foretak utbetales ytelsen til foretaket dersom foretaket og medlemmet ikke anmoder om noe annet. Beregningsgrunnlaget vil være tannlegens andel av foretakets driftskostnader fratrukket tannteknikerkostnader, andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdomsfravær, medlemmets egen lønn fra foretaket og andre fradrag som nevnt i forsikringsvilkårene.

Assistenttannlege eller tannlege med lignende samarbeidsforhold
(«Assistenttannlege»/oppdragstaker) organisert enten som et enkeltpersonselskap, aksjeselskap eller annen type foretak, har rett til ytelse betinget av at medlemmet er forpliktet til å bære en forholdsmessig andel av driftsutgifter i tannhelseklinikken som assistenttannlegen er tilknyttet, eller har egne driftsutgifter. Forpliktelsen, det vil si kostnadene, skal være dokumentert. Slike ytelser kan ikke overstige forpliktelsen til å dekke utgifter i tannhelseklinikken assistenttannlegen er tilknyttet med tillegg av egne faktiske utgifter.

Beregn ditt forsikringsbehov her:

Veileder 2021.xlsx

Forsikringspremie per klasse 2021

Ytelsessats av G pr dag Dagpengeklasse Dagsats (Ytelse pr dag) Ytelse pr 250 dager Forsikringspremie 2021
1,2 % I 1 216 304 053 5 141
1,5 % II 1 520 380 066 6 425
1,8 % III 1 824 456 080 7 712
2,1 % IV 2 128 532 093 8 997
2,4 % V 2 432 608 106 10 279
2,7 % VI 2 736 684 119 11 565
3,0 % VII 3 041 760 133 12 851
3,3 % VIII 3 345 836 146 14 135
3,6 % IX 3 649 912 159 15 421
3,9 % X 3 953 988 172 17 373
4,2 % XI 4 257 1 064 186 18 711
4,5 % XII 4 561 1 140 199 20 047
4,8 % XIII 4 865 1 216 212 21 385
5,1 % XIV 5 169 1 292 225 23 288
5,4 % XV 5 473 1 368 239 24 659
5,7 % XVI 5 777 1 444 252 26 028
6,0 % XVII 6 081 1 520 265 27 399
6,3 % XVIII 6 385 1 596 278 28 758
6,6 % XIX 6 689 1 672 292 30 106
6,9 % XX 6 993 1 748 305 31 507
7,2 % XXI 7 297 1 824 318 32 876

Ønsker du å endre forsikringsklasse?

Meld endring av forsikringsklasse her

Permisjon

Sykeavbruddskassen innvilger premiefritak ved permisjon i forbindelse med svangerskap eller etterutdannelse. Informasjon om tidsrom for start og antatt opphør av permisjonen sendes til post@sykeavbruddskassen.no. Vi ønsker at du gir oss tilbakemelding på epost når du er tilbake etter permisjon slik at ditt medlemskap i sykeavbruddskassen igjen blir aktivt.