Oslo, 10. desember 2015

Forsikringsvilkår – og premie 2016

Sykeavbruddskassen har i 2016 besluttet å videreføre forsikringspremien på samme nivå som for 2015 samtidig som ytelsene øker med om lag 1,9%.

Sykeavbruddskassen foretok i 2015 en gjennomgang av forsikringsvilkårene. For 2016 vil det ikke være vesentlige endringer i forsikringsvilkårene. Medlemmene vil fortsatt kjenne seg igjen i vilkårene. Motivet har også vært å sikre tidsmessige vilkår og innhold, samtidig som ordningen skal være rettferdig og gi en god dekning i forhold til tannlegenes behov.

Selskapet minner om at premien er ikke kjønns- eller aldersbestemt. Forsikringspremien varierer utelukkende med ønsket dekningsgrad. Sykeavbruddskassens formål er å yte forsikringsdekning for kostnader som påløper ved sykdom. Kompensasjon for inntektsbortfall ytes gjennom Sykehjelpsordningen.

Nye satser for hver enkelt forsikringsklasse fremkommer av forsikringsvilkårene som finnes under arkfanen «Forsikring».

Forsikringsvilkår for 2016 utgjør forsikringsavtalen mellom medlemmet og Sykeavbruddskassen..

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes våre medlemmer.

Med vennlig hilsen
Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Lasse Sørensen
Daglig leder