Sykeavbruddsforsikring i Sykeavbruddskassen

Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelsevirksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere som følge av tannleges sykdom eller skade.

Sykeavbruddskassens forsikring gir dekning med utgangspunkt i virksomhetens driftskostnader med fradrag av tannteknikerutgifter, andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdomsfravær, medlemmets egen lønn, avskrivninger, utgiftsførte investeringer og tap på fordringer.

Det er laget en veileder som vil hjelpe til å estimere ditt behov for forsikringer med utgangspunkt i tannhelsevirksomheten.

Inntektsforsikring i Sykehjelpsordningen

  • Sykehjelpsordningen for tannleger gir kompensasjon for bortfall av inntekt ved sykdom. Ordningen gjelder alle tannleger som utøver tannlegevirksomhet i Norge
  • Tannleger betaler ingen premie for denne ordningen. Den er gratis.
  • Det utbetales inntil 1/42 av Folketrygdens grunnbeløp per dag ved 100 % sykefravær. Satsen er kr. 2 377 per dag basert på grunnbeløpet (G) i folketrygden. G = kr. 99 858 per 1. mai 2019.
  • Inntektskompensasjonen fra Sykehjelpsordningen reduseres med refusjoner fra Folketrygden og arbeidsgiver. Total ytelse fra folketrygden og Sykehjelpsordningen for tannleger kan maksimalt utgjøre 12 G.
  • Inntektskompensasjonen utbetales i inntil 250 dager per år og skal maksimalt utgjøre 90 % av foregående års inntekt eller gjennomsnittet av siste 3 år.
  • Sykehjelpsordningen har et eget styre og administreres av Den norske tannlegeforening

Veileder

Enkeltpersonforetak
Dersom medlemmet organiserer sin tannhelsevirksomhet som et enkeltpersonforetak, utbetales ytelsen til medlemmet. Enkeltpersonforetakets driftskostnader fratrukket utgifter til tannteknikerkostnader og andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdom, legges til grunn ved beregning av forsikringsoppgjøret.

Aksjeselskap
Dersom tannlegen er ansatt i et aksjeselskap eller annen type foretak utbetales ytelsen til foretaket dersom foretaket og medlemmet ikke anmoder om noe annet. Beregningsgrunnlaget vil være tannlegens andel av foretakets driftskostnader fratrukket tannteknikerkostnader, andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdomsfravær, medlemmets egen lønn fra foretaket og andre fradrag som nevnt i forsikringsvilkårene.

Assistenttannlege eller tannlege med lignende samarbeidsforhold
(«Assistenttannlege»/oppdragstaker) organisert enten som et enkeltpersonselskap, aksjeselskap eller annen type foretak, har rett til ytelse betinget av at medlemmet er forpliktet til å bære en forholdsmessig andel av driftsutgifter i tannhelseklinikken som assistenttannlegen er tilknyttet, eller har egne driftsutgifter. Forpliktelsen, det vil si kostnadene, skal være dokumentert. Slike ytelser kan ikke overstige forpliktelsen til å dekke utgifter i tannhelseklinikken assistenttannlegen er tilknyttet med tillegg av egne faktiske utgifter.

Beregn ditt forsikringsbehov her:

Veileder 2020.xlsx

Forsikringspremie per klasse 2020

Ytelsessats av G pr dag Dagpengeklasse Dagsats (Ytelse pr dag) Ytelse pr 250 dager Forsikringspremie 2020
1,2 % I 1 198 299 574 5 066
1,5 % II 1 498 374 468 6 331
1,8 % III 1 797 449 361 7 598
2,1 % IV 2 097 524 255 8 864
2,4 % V 2 397 599 148 10 128
2,7 % VI 2 696 674 042 11 394
3,0 % VII 2 996 748 935 12 662
3,3 % VIII 3 295 823 829 13 927
3,6 % IX 3 595 898 722 15 194
3,9 % X 3 894 973 616 17 117
4,2 % XI 4 194 1 048 509 18 435
4,5 % XII 4 494 1 123 403 19 752
4,8 % XIII 4 793 1 198 296 21 070
5,1 % XIV 5 093 1 273 190 22 945
5,4 % XV 5 392 1 348 083 24 296
5,7 % XVI 5 692 1 422 977 25 645
6,0 % XVII 5 991 1 497 870 26 995
6,3 % XVIII 6 291 1 572 764 28 344
6,6 % XIX 6 591 1 647 657 29 693
6,9 % XX 6 890 1 722 551 31 043
7,2 % XXI 7 190 1 797 444 32 392

Ønsker du å endre forsikringsklasse?

Meld endring av forsikringsklasse her

Permisjon

Sykeavbruddskassen innvilger premiefritak ved permisjon i forbindelse med svangerskap eller etterutdannelse. Informasjon om tidsrom for start og antatt opphør av permisjonen sendes til post@sykeavbruddskassen.no. Vi ønsker at du gir oss tilbakemelding på epost når du er tilbake etter permisjon slik at ditt medlemskap i sykeavbruddskassen igjen blir aktivt.