Sykeavbruddsforsikring i Sykeavbruddskassen

Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelsevirksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere som følge av tannleges sykdom eller skade.

Sykeavbruddskassens forsikring gir dekning med utgangspunkt i virksomhetens driftskostnader med fradrag av tannteknikerutgifter, andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdomsfravær, medlemmets egen lønn, avskrivninger, utgiftsførte investeringer og tap på fordringer.

Det er laget en veileder som vil hjelpe til å estimere ditt behov for forsikringer med utgangspunkt i tannhelsevirksomheten.

Inntektsforsikring i Sykehjelpsordningen

  • Sykehjelpsordningen for tannleger gir kompensasjon for bortfall av inntekt ved sykdom. Ordningen gjelder alle tannleger som utøver tannlegevirksomhet i Norge
  • Tannleger betaler ingen premie for denne ordningen. Den er gratis.
  • Det utbetales inntil 1/42 av Folketrygdens grunnbeløp per dag ved 100 % sykefravær. Satsen er kr. 2 377 per dag basert på grunnbeløpet (G) i folketrygden. G = kr. 99 858 per 1. mai 2019.
  • Inntektskompensasjonen fra Sykehjelpsordningen reduseres med refusjoner fra Folketrygden og arbeidsgiver. Total ytelse fra folketrygden og Sykehjelpsordningen for tannleger kan maksimalt utgjøre 12 G.
  • Inntektskompensasjonen utbetales i inntil 250 dager per år og skal maksimalt utgjøre 90 % av foregående års inntekt eller gjennomsnittet av siste 3 år.
  • Sykehjelpsordningen har et eget styre og administreres av Den norske tannlegeforening

Veileder

Enkeltpersonforetak
Dersom medlemmet organiserer sin tannhelsevirksomhet som et enkeltpersonforetak, utbetales ytelsen til medlemmet. Enkeltpersonforetakets driftskostnader fratrukket utgifter til tannteknikerkostnader og andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdom, legges til grunn ved beregning av forsikringsoppgjøret.

Aksjeselskap
Dersom tannlegen er ansatt i et aksjeselskap eller annen type foretak utbetales ytelsen til foretaket dersom foretaket og medlemmet ikke anmoder om noe annet. Beregningsgrunnlaget vil være tannlegens andel av foretakets driftskostnader fratrukket tannteknikerkostnader, andre variable driftskostnader som faller bort ved sykdomsfravær, medlemmets egen lønn fra foretaket og andre fradrag som nevnt i forsikringsvilkårene.

Assistenttannlege eller tannlege med lignende samarbeidsforhold
(«Assistenttannlege»/oppdragstaker) organisert enten som et enkeltpersonselskap, aksjeselskap eller annen type foretak, har rett til ytelse betinget av at medlemmet er forpliktet til å bære en forholdsmessig andel av driftsutgifter i tannhelseklinikken som assistenttannlegen er tilknyttet, eller har egne driftsutgifter. Forpliktelsen, det vil si kostnadene, skal være dokumentert. Slike ytelser kan ikke overstige forpliktelsen til å dekke utgifter i tannhelseklinikken assistenttannlegen er tilknyttet med tillegg av egne faktiske utgifter.

Beregn ditt forsikringsbehov her:

Veileder 2019.xlsx

Forsikringspremie per klasse 2019

Ytelsessats av G pr dag Dagpengeklasse Dagsats (Ytelse pr dag) Ytelse pr 250 dager Forsikringspremie 2019
1,2 % I 1 163 290 649 4 405
1,5 % II 1 453 363 311 5 505
1,8 % III 1 744 435 974 6 607
2,1 % IV 2 035 508 636 7 708
2,4 % V 2 325 581 298 8 807
2,7 % VI 2 616 653 960 9 908
3,0 % VII 2 906 726 623 11 010
3,3 % VIII 3 197 799 285 12 110
3,6 % IX 3 488 871 947 13 212
3,9 % X 3 778 944 609 14 312
4,2 % XI 4 069 1 017 272 15 414
4,5 % XII 4 360 1 089 934 16 515
4,8 % XIII 4 650 1 162 596 17 617
5,1 % XIV 4 941 1 235 258 19 185
5,4 % XV 5 232 1 307 921 20 314
5,7 % XVI 5 522 1 380 583 21 442
6,0 % XVII 5 813 1 453 245 22 571
6,3 % XVIII 6 104 1 525 907 23 699
6,6 % XIX 6 394 1 598 570 24 827
6,9 % XX 6 685 1 671 232 25 956
7,2 % XXI 6 976 1 743 894 27 084

Ønsker du å endre forsikringsklasse?

Meld endring av forsikringsklasse her

Permisjon

Sykeavbruddskassen innvilger premiefritak ved permisjon i forbindelse med svangerskap eller etterutdannelse. Informasjon om tidsrom for start og antatt opphør av permisjonen sendes til post@sykeavbruddskassen.no. Vi ønsker at du gir oss tilbakemelding på epost når du er tilbake etter permisjon slik at ditt medlemskap i sykeavbruddskassen igjen blir aktivt.